روستای ترکان (هرابرجان) | شهرستان خاتم | استان یزد